Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus

Privacyverklaring LSV Invictus Oosterwolde

Dit is de privacyverklaring van LSV Invictus gevestigd te Oosterwolde, Noordmaad 17.

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40001116,
hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: .

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

Persoonsgegevens Grondslag Verwerkingen Bewaartermijn Ontvangers
Doel : lidmaatschap/donateurschap
• Voornaam Lidmaatschap/ * ledenadmie Twee jaar na beëindig- * ledenadmie
• Achternaam donateurschap * contributie inning ging lidmaatschap, * secretariaat
• Adres overeenkomst * Infoverstrekking behoudens de fiscale * Atletiekunie
• Woonplaats   * uitnodigingen bewaarplicht van 7 jaar. * penningmeester
• Telefoonnr.       * Trainers
• E-mail          naam-voornaam
• Geboortedatum          en tlf-nummer
•IBAN-nummer        * Bestuursleden:
• licentie          naam en adres

Met het aangaan van het lidmaatschap/donateurschap geven leden/donateurs aan akkoord te gaan met het gebruiken van de persoonsgegevens voor verenigingsdoeleinden en ook akkoord voor het plaatsen van foto’s met hun beeltenis erop, zoals teamfoto’s en ( beeld ) verslagen van wedstrijden, scoreregistratie en activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken aan derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin gegevens worden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vereniging treft passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onterechte verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de desbetreffende privacyverklaring te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.

Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen.

De Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen . Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijk : secretaris LSV Invictus
E-mail :

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

versie 1.0 jan 19.