Skip to main content
 • Loopsport Vereniging Invictus
 • Loopsport Vereniging Invictus

logo_invictus_transparant.png

 

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE!

 

BELEIDSPLAN

 

Loopsportvereniging INVICTUS

 

 

 

Versieoktober2020.2.

 

logo_invictus_transparant.png

 

”DE JUISTE KOERS”

 

BELEIDSPLAN 2018 - 2023

 

INHOUD

Samenvatting

1. Inleiding

2. De vereniging

2.1 Historie

2.2 De vereniging nu

2.3 Onze missie

2.4 Onze visie

3. Organisatie structuur

3.1 Organisatie

De Activiteitencommissie

De Kascommissie

De Jeugdcommissie

4. Sterke en Zwakke punten

4.1 Sterke punten

4.2 Zwakke punten

4.3 Bedreigingen

4.4 Kansen

5. Gewenste situatie

5.1 Jeugdbeleid

5.2 Trainingsgroepen

5.3 Betrokkenheid

5.4 Vrijwilligers

6. Ongewenst gedrag

7. Evaluatie

8. Bijlagen

8.1 Jeugdbeleidsplan

8.2 Algemene verordening gegevensbescherming

Samenvatting

LSV Invictus is een bloeiende vereniging met een jeugdafdeling, enthousiaste leden

en gezonde financiën. Het sportkader is op niveau en is groot genoeg om de leden

goed te kunnen ondersteunen.

De komende jaren wil de club aan de lopers in alle categorieën een goede

begeleiding kunnen bieden, zodat alle lopers zichzelf kunnen verbeteren.

De jeugd zal onverminderd begeleid en gesteund worden door het kader en zal

erop gericht zijn te genieten en te leren. Deze visie wordt verder uitgewerkt in het

jeugdbeleidsplan.

Vanaf 2018 wordt er een begin gemaakt met het inwerking stellen van deze plannen.

Zo draagt iedereen bij aan het verenigen van de club. SAMEN komen we verder,

SAMEN vormen we de vereniging!

1. INLEIDING

Het beleidsplan van 2018 - 2023 van lsv Invictus heet “De juiste koers”.

Dit plan beschrijft de huidige situatie van de club en de gewenste situatie voor

de komende jaren.

Dit beleidsplan heeft een looptijd van 5 jaar.

Binnen de sport zijn er veel veranderingen gaande. Het sportklimaat verandert, het

vinden en binden van vrijwilligers is lastiger geworden, leden zijn minder betrokken

bij de vereniging maar stellen hoge eisen aan het kader en de faciliteiten van de vereniging.

Subsidies vanuit de overheden nemen af .

Door de juiste koers voor de vereniging uit te stippelen willen we LSV Invictus naar een

hoger plan tillen. Dat doen we onder meer door ons sportkader te versterken,

jeugdbeleid te ontwikkelen en de leden te betrekken bij wat er speelt en wat er moet

gebeuren in de vereniging.

Graag nodigen we iedereen uit om kennis te nemen van dit beleidsplan. We zien

het plan als een uitdaging om samen met iedereen die op welke wijze dan ook

betrokken is bij de vereniging, de handen uit de mouwen te steken en aan de slag

te gaan. We vormen samen de vereniging en zijn dan ook verantwoordelijk voor

het slagen van het plan.

2. De vereniging

2.1 Historie

Lsv Invictus is op 01-07-1977 opgericht door een aantal enthousiastelingen uit

Ooststellingwerf, die het ontbreken van een loopsportvereniging een groot gemis

vonden. Gelijk bij het ontstaan van de vereniging heeft deze zich aangesloten bij

de KNAU. Destijds werd gestart met een klein aantal leden, waarmee werd getraind.

Deze trainingen zijn in de loop van de tijd uitgebreid met jeugdtrainingen,

trainingen voor wedstrijdlopers en trainingen voor meerdere disciplines op

wedstrijd- en recreatief niveau.

Het aantal leden is de laatste jaren stabiel, maar er treedt wel een vergrijzing op.

2.2 De vereniging nu

Begin 2018 heeft LSV Invictus 152 leden. Hiervan hebben een aantal

een wedstrijdlicentie.

Het kader bestaat uit een aantal trainers.

De vereniging kenmerkt zich door een gezellige sfeer, het ons- kent- ons gevoel

en een professionele aanpak van de sport.

De vereniging heeft geen eigen onderkomen. De trainingen worden verzorgd

in en rond het Drents Friesewold en in de straten van Oosterwolde.

s Winters wordt gebruik gemaakt van het onderkomen van de IJsclub.

2.3 De missie

Onze missie is om de loopsport te promoten, het organiseren van evenementen

voor alle inwoners van de regio om zo te verzekeren, dat een ieder gelijke kansen

heeft op hun eigen niveau en zich daarin verder te ontwikkelen.

2.4 Onze visie

De loopsport in de regio wordt verder naar een hoger niveau getrokken, is een

aantrekkelijke sport en is open en bereikbaar voor iedereen. Dit wordt bereikt door:

 • Organisatie structuur

 • Financiële stabiliteit

 • De mogelijkheid tot het uitoefenen van meerdere disciplines

 • Gediplomeerde trainers

 • Zelfbewuste sporters die weten wat ze willen

 • Toekomst: Eigen accommodatie

 • Ledenwerving

3. Organisatorische structuur

3.1 Organisatie

De vereniging wordt bestuurd door 5 bestuursleden, die leiding geven aan

de trainers, ledenadministrateur, een jeugdcommissie en activiteiten commissies.

Deze commissies worden op hun beurt ondersteund door verschillende vrijwilligers.

De taken van het bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid intern en een bestuurslid extern:

bestaat uit de volgende zaken:

 • Het leiden van de vereniging

 • Secretariaat, verslaglegging, post, archief, website en email

 • Financiën, begroting, jaarverslag, betalingen, sponsoring, verzekeringen

 • Coördinatie van de verschillende commissies

 • Onderhoud contacten leden

De voorzitter is belast met het leiden van de vereniging. Hij representeert deze indien

nodig bij externe gelegenheden en bewaakt de dagelijkse gang van zaken. Ook is de voorzitter het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging.

De secretaris is verantwoordelijk voor alle interne-, externe communicatie en verslaglegging. Voor externe partijen is de secretaris het eerste aanspreekpunt; binnen de vereniging is de secretaris verantwoordelijk voor de ledenadministratie, samen met de ledenadministrateur.

De penningmeester kent als grootste verantwoordelijkheid de financiën van de vereniging.

Dit houdt in dat de penningmeester contributie int, rekeningen betaalt en zowel een begroting als financieel jaarverslag opstelt.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur

van de vereniging.

De algemene bestuursleden zijn belast met overige zaken waar het dagelijks bestuur niet aan toekomt. Daarnaast coördineren ze ook de commissies waarin ze zitting hebben.

Bij ziekte of afwezigheid van een lid van het dagelijkse bestuur vervangt een van de

algemene bestuursleden het afwezige bestuurslid.

Wedstrijdcommissie

De activiteitencommissies opgericht om het organiseren van evenementen

in goede banen te leiden. De commissie houdt zich bezig met het ontwikkelen en organiseren van clubactiviteiten, die plaatsvinden naast de reguliere trainingen

en afspraken.

De kascommissie

De kascommissie is belast met het controleren van de financiële overzichten die door de

penningmeester worden opgesteld. Daarnaast dienen financiële verslagen correct te zijn en dient de commissie hierover verslag te doen aan het bestuur en de jaarlijkse

Algemene Leden vergadering.

Jeugdcommissie

In de jeugdcommissie worden alle activiteiten en beleidszaken rondom de jeugd besproken

en afgestemd. Naast de reguliere trainingen worden ook de activiteiten naast het lopen besproken binnen de commissie. Bij elke vergadering van de jeugdcommissie is een

bestuurslid aanwezig om zo de lijnen kort te houden.

PROMOTIECOMMISSIE

Hoofdtaak van de promotiecommissie is de ledenwerving en de PR.

4. Sterke en zwakke punten

Interne factoren

1. Sterke punten:

* Financieel gezond

* Stabiel bestuur

* Stabiele trainersstaf

* Sublieme trainingsomgeving

2. Zwakke punten:

* Ongelijke leden opbouw

* Geen eigen onderkomen

Externe factoren

3. Bedreigingen:

* Afhakende vrijwilligers

* Veel sportaanbod jonge kinderen

* Aanbod sportscholen

4. Kansen:

* Regiofunctie benutten

* Loopsport neemt toe in populariteit

* Gemeente is positief over loopsport

5. Gewenste situatie

De vereniging heeft zich naar aanleiding van de huidige situatie een aantal doelen gesteld.

De doelstellingen zijn:

 • Het opstellen van jeugdbeleid

 • Het draaiende houden van alle trainingsgroepen.

 • Meer leden

 • Meer vrijwilligers

5.2 Het ontwikkelen van jeugdbeleid

Om de jeugd de komende jaren te behouden als actieve afdeling, waar de allerjongsten

met de nadruk op plezier, de kneepjes van het vak leren zal een jeugdbeleid worden

ontwikkeld en worden geïmplementeerd in de vereniging. In dit jeugdbeleid

worden de ongeschreven regels zwart op wit gezet.

Als bijlage bijgevoegd.

5.3 Trainingsgroepen

Om de diverse trainingsgroepen draaiende te houden is actief beleid nodig.

Nodig zijn betrokken, actieve en gediplomeerde trainers.

5.4 Betrokkenheid

Door de nodige communicatie zal getracht worden de leden meer te betrekken

bij de vereniging.

Deze communicatie zal bestaan uit mondelinge informatie, informatie via de mail

en de online nieuwsbrief.

5.5 Vrijwilligers

Door actief te werven wil het bestuur trachten nieuwe vrijwilligers aan de vereniging

te binden.

6. Ongewenst gedrag

Bij ongewenst gedrag zijn de regels en aanbevelingen, vermeldt in het rapport

de Vries, Ros en Myjer” van NOC-NSF van toepassing en het verenigings

document “STOP”.

7. Evaluatie

Met dit beleidsplan is een eerste stap gezet in de richting die we als vereniging willen

volgen. Het beleid dat hier is neergezet is echter dynamisch en zal mee veranderen met de club en ontwikkelingen in de samenleving en regio. Hiervoor is het van belang om het beleid aan te passen of uit te breiden.

Een jaarlijkse evaluatie zal er toe bijdragen om het beleid waar nodig aan te passen.

Het bestuur staat positief tegenover de inhoud van het beleidsplan en ziet het plan als een kans om al het potentieel van de vereniging te benutten. Het bestuur kan dit echter niet alleen en heeft de hulp van vrijwilligers en leden nodig om alle doelen te bereiken.
Samen komen we verder, samen vormen we de vereniging.

Bijlage bij het beleidsplan: Taakverdeling en omschrijving bestuursleden.

Voorzitter

 • Toezicht op naleving van de statuten en HR;

 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;

 • Vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten toe en onderhoudt daarbij contact met sponsoren en overige organisaties;

 • Eindverantwoordelijk voor sponsoring;

 • Voorbereiding bestuursvergaderingen;

 • Voorzitten bestuursvergaderingen;

 • Toezicht op naleving van uitvoering besluiten;

 • Vertegenwoordiging tegenover leden bij interne mededelingen of aangelegenheden, evt. in samenwerking met bestuurslid intern.

Secretaris

 • Opstellen agenda en actielijst;

 • Notuleren van vergaderingen;

 • Onderhouden emailverkeer naar leden en externe partijen;

 • Controleert de website op actualiteit en juistheid;

 • Bijhouden verenigingsarchief (fysiek, dan wel digitaal);

 • Bijhouden ingekomen stukken en het op de hoogte houden van de andere bestuurders daarover;

 • Contact onderhouden met ledenadministratie;

 • Aanvragen vergunningen bij SBB (vergunningaanvragen bij de gemeente worden door de wedstrijdcommissies aangevraagd).

 

Penningmeester

 • Opstellen jaarlijkse begroting en het bewaken daarvan;

 • Bewaken in- en uitgaande geldstromen;

 • Opstellen financieel jaarverslag;

 • Vertalen beleid en activiteiten in geld en info over mogelijkheden;

 • Zorgdragen voor trainersvergoedingen;

 • Verantwoordelijk voor fiscale aangelegenheden;

 • Onderhoudt contact met kascommissie.

 

Bestuurslid intern

 • Onderhouden contact met leden, trainers en overige vrijwilligers.

 • Toezien op attenties bij bijzondere gelegenheden;

 • Onderhoudt contact met de redactie van de nieuwsbrief;

 • Aanspreekpunt voor de vertrouwenspersoon.

 

Bestuurslid extern

 • Onderhouden algemeen contact met externe partijen, evt. in samenwerking met de voorzitter;

 • Beheren van de sociale media van de vereniging;

 • Verantwoordelijk voor de algemene ledenwerving binnen Invictus (samen met de promotiecommissie);

 • Ziet toe op PR-mogelijkheden (samen met de promotiecommissie).

 

NB: iedere bestuurder die onderdeel uitmaakt van een commissie zorgt voor de communicatie tussen bestuur en de betreffende commissie.