Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus

Hierbij willen we u op de hoogte brengen van de te houden algemene ledenvergadering van lsv Invictus. Bij deze is een ieder uitgenodigd.

Over de samenstelling van bestuur lsv Invictus het volgende,


Bestuursamenstelling: Periode van 3 jaar periode aftredend/herkiesbaar
voorzitter John Grotenboer 1e periode niet herkiesbaar
secretaris Ids Bouma 1e periode 2017
penningmeester Olga Graafstra 1e periode 2017
bestuurslid Freddy de Vos 5e periode herkiesbaar
bestuurslid Jurjen Wijma 1e periode 2018

Zoals u kunt lezen is John Grotenboer dit jaar aftredend. John heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Dit houdt in dat we op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid/ voorzitter.

Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie binnen lsv Invictus dan kunt u contact opnemen met één van de genoemde bestuursleden. Verder kunnen eventuele kandidaten zich tot een half uur voor de jaarvergadering van 26 maart opgeven bij de secretaris.

De kascommissie bestaat uit Joke Nicolai en Teake van der Wal

Tot 24 maart in de Miente

Namens het bestuur,

Ids Bouma